Organizing committee


Chairman: B.Yuldashev

Vice-Chairmen: I.Sadykov, M.Tashmetov

Scientific Secretary: E.Ibragimova


Abdukayumov A.
Abdullaeva G.
Alpomishev E.
Artemov S.
Baytelesov S.
Bozorov E.
Boltabaev A.
Burtebaev N.
Ganiev O.
Fazilova Z.
Igamov S.
Ismatov N.

Kadyrova M.
Kanokov Z.
Kayumov B.
Kulabdullaev G.
Khaydarov R.
Kungurov F.
Kurbanov B.
Kurbanov U.
Kurbanova Z.
Lutpullaev O.
Makhmudov Sh.
Malikov Sh.
Mirzaev B.
Normurodov A.
Rafikov A.
Sergeeva E.
Tojiboev O.
Turakulov S.
Turdaliev K.
Tursunov E.
Umerov R.
Ergashev F.
Yuldasheva I.
Yarmukhamedov R.
Yusupov D.
English